De casemanager kan namens de leidinggevende allerlei taken overnemen die samenhangen met de verzuimbegeleiding. U kunt het hele onderstaande deel overdragen, maar ook afspraken over een gedeeltelijke overdracht of in de vorming van ondersteuning bij learning-on-the-job van de leidinggevende zijn in ons model van begeleiden goed in te passen.

Bij ons casemanagement besteden wij aandacht aan:

 • Begeleiding van verzuim. Begeleiding is primair de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. De casemanager kan de leidinggevende hierbij praktisch ondersteunen door bij de verzuimgesprekken aanwezig te zijn, de juiste vragen te stellen en heldere en duidelijke afspraken te maken.
 • Begeleiding van de zieke werknemer zelf. Met de juiste aandacht en begrip kunnen we het herstelproces in positieve zin bevorderen. Het verzuim wordt hiermee verkort maar kan ook het gevolg hebben dat een medewerker de organisatie gaat of zal verlaten.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van re-integratie van uw langdurig zieke medewerker in uw eigen bedrijf. Indien er geen mogelijkheden zijn dan volgt onderzoek naar mogelijkheden in passende functies elders. Wij kunnen in dat verband passende en slagvaardige tweede spoor trajecten aanbieden.
 • Snelle interventie bij een zieke medewerker waarbij het verzuim langdurig dreigt te worden en de oorzaak van het verzuim niet geheel helder is of ter discussie staat. Hierbij snel en adequaat schakelen met de arbodienst in de driehoek van werknemer, werkgever en bedrijfsarts.
 • Het tijdig signaleren risico’s en dit bespreekbaar maken. Hiermee worden bijvoorbeeld loonsancties voorkomen en lange wachttijden op zorg bekort.
 • Adviseren over een second opinion bij andere bedrijfsarts dan wel deskundigenoordeel door het UWV.
 • Onderzoek naar de oorzaak van frequent verzuim van uw medewerker en het voorkomen ervan. Onder frequent verzuim verstaan wij meer dan drie verzuimperiodes per jaar.
 • Het uitvoeren van registraties volgens de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter. Door goede registraties heeft geen van onze klanten die casemanagement van ons afneemt ooit een loonsanctie van het UWV gehad!
 • Dossieronderzoek. Zit u met het gevoerde re-integratie beleid op het juiste spoor? Voldoet het dossier aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter? Zijn er (extra)  interventies zijn noodzakelijk?
 • In geval van eigen risicodragerschap: onderzoek van de WIA-dossiers naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Is er de mogelijkheid om IVA aan te vragen? Is er sprake van afname van de mate van arbeidsongeschiktheid? Bestaat er een mogelijkheid de eigen risicodrager kosten te verhalen?
 • Aanmeldingen bij en contacten onderhouden met UWV.

Met de meegebrachte kennis en ervaring en met het feit dat de casemanager van Werkxe dagelijks te maken heeft met verzuimbegeleiding brengt hij veel ervaring voor u mee. Ervaren die voordelen biedt:

 • Het begeleiden van complexe verzuim situaties, zeker bij langdurig verzuim. Hiermee kunnen loonsancties worden voorkomen, kan het verzuim vaak worden bekort en kan er dus geld op verzuim worden bespaard.
 • De casemanager geeft de medewerker de begeleiding die nodig is om, indien mogelijk, terug te keren in werk. Daarmee wordt het voor de werknemer en zijn collega’s duidelijk dat u een werkgever bent die ook in lastiger tijden omkijkt naar het personeel. Van belang bij werving en selectie.
 • De casemanager biedt een aanpak van het verzuim en stelt daarmee verzuimbeleid voor dat rekening houdt met eisen uit de wet- en regelgeving. Daarmee volgen er geen verassingen of claims achteraf.
 • De casemanager kan, waar gewenst, de leidinggevende on-the-job begeleiden in het zelf leren beheersen van de verzuimbegeleiding. En daarmee kan de casemanager zichzelf in grotere organisaties overbodig maken.

De casemanager van Werkxe begeleidt namens werkgever. Dus u bepaalt wanneer de begeleiding start. Dit kan vanaf de vierde week van het verzuim, nadat de probleemanalyse van de bedrijfsarts is ontvangen. Periodiek zal de casemanager overleggen met werknemer en werkgever en de bevindingen en terugkoppelingen arbodienst vastleggen in het verzuimdossier. Afhankelijk van uw wensen kan dit vaker, maar meestal is een afstemming eenmaal per vier weken een goed interval.

De casemanager neemt zelf contact op met de arbodienst om de onderbouwing van conclusies getrokken door de bedrijfsarts te toetsen met de geldende beroepsrichtlijnen. Hiermee kan het re-integratieproces versneld worden.

In het geval van met name werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid kan het heel raadzaam zijn de casemanager direct in te schakelen. Deze kan als onafhankelijk adviseur bemiddelen tussen werkgever en werknemer en daarmee veelal escalatie naar problemen voorkomen.

U kunt zelf kiezen welke vorm van begeleiding uw voorkeur heeft. Begeleiding op afroep kan voor een tarief van € 75 ex BTW en reiskosten per sessie van een uur. Wilt u dat wij bij langdurig verzuim de begeleiding structureel overnemen of begeleiden? Dan kunt u een vast tarief afspreken. Voor tien contactmomenten (begeleiding eerste ziektejaar) betaalt u dan € 700 exclusief BTW en reiskosten en voor twintig contact momenten (begeleiding eerste en tweede ziektejaar) € 1.350 exclusief BTW en reiskosten. U kunt begeleiding ook starten met betaling per sessie en overschakelen naar de inkoop van een structurele begeleiding zodra u duidelijk wordt dat het verzuim langer zal gaan duren.

joe